Chế độ hưu trí đối với BHXH tự nguyện

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện.

Theo đó, mức lương hưu hằng tháng được tính theo quy định tại khoản 1, điều 3, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 3 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ từ 1-6 tháng tính là nửa năm; từ 7-11 tháng tính là một năm.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau: Người nghỉ hưu từ ngày 1.1.2016 đến trước ngày 1.1.2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Nữ nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Nam nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2021

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

Chế độ hưu trí với người có thời gian đóng BHXH bắt buộc

Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng BHXH một lần.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ hưu trí từ đủ 20 năm trở lên, trong đó có dưới 20 năm đóng BHXH bắt buộc thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc.

Bảo hiểm xã hội một lần

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng BHXH một lần theo quy định tại khoản 1, điều 77 của Luật Bảo hiểm xã hội; khoản 1, điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động, và điều 7 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Mức hưởng BHXH một lần được thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2, điều 77 của Luật Bảo hiểm xã hội; khoản 3, điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động.

Mức hưởng BHXH một lần của người tham gia BHXH có thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm (12 tháng) được tính bằng 22% của tổng các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Trong đó, mức thu nhập tháng đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH một lần được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng theo quy định tại khoản 2, điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1-6 tháng được tính là nửa năm, từ 7-11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp có thời gian đóng BHXH cả trước và sau ngày 1.1.2014 mà thời gian đóng trước ngày 1.1.2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 1.1.2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c, khoản 1, điều 77 của Luật Bảo hiểm xã hội. Việc tính mức hưởng BHXH một lần được thực hiện theo quy định trên, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện.

Số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính bằng tổng số tiền nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng BHXH tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng

=

0,22

x

Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng

x

Tỷ lệ hỗ trợ của Nhà nước tại tháng

Các chế độ quy định tại thông tư này được áp dụng từ ngày 1.1.2016.

Theo VGP News


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.