Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải kiên định mục tiêu, đồng thời bám sát thực tiễn để đổi mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp - ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Kiên định mục tiêu lý tưởng có nguyên tắc, đồng thời phải hết sức sáng tạo, bám sát thực tiễn để đổi mới kịp thời."

Ngày 6.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung, phát triển năm 2011 (Cương lĩnh 2011).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các thành viên Tiểu ban tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề lớn nêu trong Tờ trình về dự thảo Báo cáo Chính trị, bao gồm: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới, tầm nhìn và định hướng phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần cho ý kiến về những vấn đề, nội dung mới hoặc còn có ý kiến khác nhau như kết cấu, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, những vấn đề mới đặt ra...

Tại cuộc họp, đại đa số các ý kiến đồng ý giữ nguyên kết cấu báo cáo gồm 15 mục; nhất trí cho rằng Báo cáo Chính trị phải ăn khớp với Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng... trong đó Báo cáo Chính trị là trung tâm.

Về đánh giá thành tựu, kết quả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới. Việc đánh giá phải mang tính tổng kết, xem nhiệm kỳ này dấu ấn nổi bật là gì, tồn tại, hạn chế là gì, cô đọng, sát thực tế, tập trung vào những nét lớn, không theo lối mòn.

“Ví dụ kinh tế có liên tục tăng trưởng và ổn định không? Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có mạnh mẽ, hiệu quả có rõ rệt không? Tại sao lòng dân ủng hộ như thế? Cả hệ thống chính trị vào cuộc có đồng bộ, nhịp nhàng không? Công tác quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia nhiệm kỳ này có tốt không? Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế có tốt không?”,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tập trung vào ba đột phá chiến lược: hạ tầng cơ sở, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực.

Về phương pháp lãnh đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần xử lý, giải quyết tốt các mối quan hệ biện chứng giữa các mặt đối lập, ở tầm quốc gia, cũng như của một địa phương, một lĩnh vực…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Kiên định mục tiêu lý tưởng có nguyên tắc, đồng thời phải hết sức sáng tạo, bám sát thực tiễn để đổi mới kịp thời."

Đối với vấn đề về văn hóa, con người Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng văn hóa là văn hóa, con người là tổng hòa các mối quan hệ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.