Năm 2016 phải chặn đứng các thông tin giật gân, lá cải, gây hại cho đạo đức xã hội

Năm 2016 phải là năm thật sự chặn đứng tình trạng thông tin giật gân, câu khách; tiếp tục xử lý các ấn phẩm, chương trình, các thông tin tổng hợp hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, yếu kém về chất lượng, lá cải, gây hại cho đạo đức xã hội.

Ngày 30.12- 2015, Hội nghị Báo chí toàn quốc Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị...

Tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thuận lợi đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của bảo chí cách mạng, thể hiện trách nhiệm chính trị với đất nước, triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Hội nghị báo chí toàn quốc.

Đồng thời, ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ về mọi mặt, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa an ninh, quốc phòng… Cùng với cả hệ thống chính trị, công tác báo chí cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về Đại hội lần thứ XII của Đảng với các nội dung: ý nghĩa quan trọng của sự kiện; công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành và toàn Đảng nhằm bảo đảm cho Đại hội thành công; không khí phấn khởi, tin tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội; chương trình của Đại hội... Thời điểm này, các thế lực thù địch tăng cường, tập trung chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Do đó, các cơ quan báo chí cần chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc để bảo vệ Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm cho Đại hội thành công.
Ngay sau Đại hội, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí năm 2016 và cả nhiệm kỳ, gắn với tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Thứ hai, các cơ quan báo chí cần tích cực tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 với mục tiêu tổng quát là: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...; và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết số 98/2015/QH13, ngày 10/11/2015 của Quốc hội.
Thứ ba, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thứ tư, phát huy những kết quả quan trọng của năm 2015 và các năm qua, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần thực hiện tốt hơn công tác rà soát, kiểm tra việc thực hiện định hướng tư tưởng chính trị, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí; xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm. Năm 2016 phải là năm thật sự chặn đứng tình trạng thông tin giật gân, câu khách; tiếp tục xử lý các ấn phẩm, chương trình, các thông tin tổng hợp hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, yếu kém về chất lượng, lá cải, gây hại cho đạo đức xã hội. Để làm được điều đó, đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí phải vào cuộc đồng bộ và quyết liệt. Tích cực triển khai Đề án Quy hoạch, Phát triển và Quản lý báo chí đến năm 2025.
Thứ năm, các cơ quan chỉ đạo, quản lý và cơ quan báo chí cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung chính sách, pháp luật và sửa đổi Luật báo chí, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động thuận lợi hơn về mọi mặt, cũng như đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống báo chí.
Đồng thời, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và từng phóng viên cần nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, quản lý và thông tin, tuyên truyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cố gắng, nỗ lực của từng người, từng tập thể, cá nhân sẽ kết thành kết quả chung, góp phần thiết thực vào mục tiêu và quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác mà ngành Tuyên giáo đang phấn đấu thực hiện, góp phần tạo nên bước chuyển quan trọng về chất của công tác tuyên giáo nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.
Hiện cả nước có 857 cơ quan báo chí. Trong đó có 199 cơ quan báo chí in (86 báo trung ương, 113 báo địa phương; 658 tạp chí (521 tạp chí Trung ương, 137 tạp chí địa phương), 1 hãng thông tấn quốc gia.
Về báo chí điện tử, hiện cả nước có 105 báo, tạp chí điện tử. Trong đó có 83 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in và 22 báo, tạp chí điện tử độc lập.
Về phát thanh, truyền hình (PTTH), hiện cả nước có 67 đài PTTH (2 đài quốc gia là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), 64 đài địa phương. Số kênh chương trình PTTH quảng bá là 183 kênh, với 106 kênh chương trình truyền hình quảng bá, 77 kênh chương trình phát thanh quảng bá, 75 kênh chương trình truyền hình trả tiền.
Cả nước có trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng trên 5.000 phóng viên đang làm việc tại cơ quan báo chí nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo. Số người làm việc trong lĩnh vực báo chí khoảng trên 35.000 người.
PV (theo TG)

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.