Theo UBND TP.HCM, việc này nhằm quản lý và kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập và từng bước đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.

Cơ quan này cũng cho rằng việc quản lý này cần được tin học hóa, trong đó có xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kê khai tài sản, thu nhập. Qua đó, hàng năm cán bộ, công chức, viên chức chỉ cần cung cấp thông tin khi có thay đổi, bổ sung mới tài sản, thu nhập thì có thể giúp cho công tác kê khai tài sản, thu nhập được chặt chẽ, lưu trữ được thuận tiện.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng đề xuất Thanh tra Chính phủ có thể trao thẩm quyền chủ động xác minh và yêu cầu giải trình cho thủ trưởng các cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan thanh tra. Bởi lẽ, pháp luật về phòng, chống tham nhũng hiện nay chỉ cho phép xác minh việc kê khai tài sản một số trường hợp, nên đã tạo ra sự thiếu chủ động trong phát hiện tham nhũng.

Bên cạnh việc trả lương qua tài khoản như hiện nay, UBND TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ cần thiết lập hệ thống thanh toán tín dụng đồng bộ trên toàn quốc, từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt việc thanh toán bằng tiền mặt…

Phan Diệu