Trước đó, ngày 28.7, Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó thủ tướng Chính phủ khóa 14

1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 469 (94,94%); không đồng ý 18 (3,64%).

2. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 483, (97,77%); không đồng ý 5 (1,01%).

3. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 476 (96,36%); không đồng ý 12 (2,43%).

4. Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 473 (95,75%); không đồng ý 15 (3,04%).

5. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 445 (90,08%); không đồng ý 43 (8,70%).

Các bộ trưởng

1. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 477 (96,56%); không đồng ý 10 (2,02%).

2. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 473 (95,75%); không đồng ý 13 (2,63%).

3. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 449 (90,89%); không đồng ý 38 (7,69%).

4. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 448 (90,69%); không đồng ý 39 (7,89%).

5. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 452 (91,50%); không đồng ý 33 (6,68%).

6. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý (94,74%); không đồng ý 19 (3,85%).

7. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 458 (92,71%); không đồng ý 29 (5,87%).

8. Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 428 (86,64%); không đồng ý 57 (11,54%).

9. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 451 (91,30%); không đồng ý 36 (7,29%).

10. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 451 (91,30%); không đồng ý 36 (7,29%).

11. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 412 (83,40%), không đồng ý 12 (14,57%).

12. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 444 (89,88%); không đồng ý 41 (8,30%).

13. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 400 (80,97%); không đồng ý 86 (17,41%).

14. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 452 (91,50%); không đồng ý 34 (6,88%).

15. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 464 (93,93%); không đồng ý 20 (4,05%).

16. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 454 (91,90%); không đồng ý 31 (6,28%).

17. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 462 (93,52%); không đồng ý 25 (5,06%).

Các thủ trưởng cơ quan ngang bộ

1. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 482 (97,57%); không đồng ý 5 (1,01%).

2. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 464 (93,93%); không đồng ý 23 (4,66%).

3. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 439 (88,87%); không đồng ý 48 (9,72%).

4. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, số phiếu đồng ý 453 (91,70%); không đồng ý 32 (6,48%).

Trí Lâm