Thứ nhất, lấy ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Chính phủ cam kết kiểm soát lạm phát, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, bảo đảm vốn tín dụng cho nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Tiếp tục tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là các ngân hàng thương mại yếu kém.

Cùng với đó là tăng cường kỷ luật tài chính, kiên quyết chống thất thu, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là hội họp, sử dụng xe công, đi công tác nước ngoài.

Tiếp nữa là thực hiện lộ trình phù hợp cơ cấu lại chi NSNN, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên, chi đầu tư và chi trả nợ. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, tránh phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do.

Tăng cường quản lý thị trường, giá cả; tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với dịch vụ y tế, giáo dục... phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các địa phương trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo bán hàng đa cấp, tín dụng đen.

Thứ hai, thúc đẩy những lĩnh vực chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế. Theo đó, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý, giám sát đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch.

Xây dựng kế hoạch tổng thể và lộ trình giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập của từng bộ, cơ quan, địa phương; kiên quyết tinh giản biên chế và giảm chi từ NSNN; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp công nghệ cao; Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng, công nghệ cao, thông tin, viễn thông.

Thứ ba, xóa bỏ rào cản, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Theo đó, sẽ tập trung hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng kế hoạch tổng thể tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 – 2020.

Sớm trình Quốc hội Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ gia đình; phát triển doanh nghiệp tư nhân trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Khuyến khích hình thành doanh nghiệp lớn, thu hút mạnh đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia gắn với phát triển doanh nghiệp trong nước và công nghiệp hỗ trợ.

Đổi mới cơ chế, phương thức quản lý, đánh giá và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ, phát triển thị trường khoa học công nghệ gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khuyến khích các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Thứ tư là xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính. Tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy lợi ích quốc gia và phục vụ Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Phát huy mạnh mẽ dân chủ gắn với thượng tôn pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí; tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương.

Thứ năm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để học sinh nghèo có cơ hội học tập, làm việc và tiến thân. Nâng cao chất lượng dạy nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho người dân, nhất là ở vùng bị thiên tai, sự cố môi trường.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, rèn luyện kỹ năng sống.

Thứ sáu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên. Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo; ưu tiên nguồn lực cho phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; Kiên quyết không cho phép các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường được hoạt động. Kịp thời bồi thường thiệt hại cho người dân và khắc phục hậu quả sự cố môi trường tại ven biển 04 tỉnh miền Trung.

Thứ bảy, giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế. Theo đó cần tăng cường năng lực và phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, các hoạt động kinh tế biển; sẵn sàng ứng phó với các sự cố.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích quốc gia. Theo dõi sát tình hình Biển Đông, chủ động có những giải pháp phù hợp, yêu cầu các bên tôn trọng tiến trình ngoại giao, pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, thúc đẩy thực hiện đầy đủ DOC và tiến tới COC.

Làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, kiều bào ta ở nước ngoài tham gia, đóng góp ngày càng hiệu quả, thiết thực cho phát triển đất nước.

Thứ tám, đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Theo đó cần thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin. Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các cơ quan báo chí. Triển khai thực hiện công tác quy hoạch, quản lý và phát triển báo chí. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm trong hoạt động báo chí. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Trí Lâm