Theo thông báo của UBND TP.HCM, kết quả thu ngân sách nhà nước (phần nội địa) trên địa bàn thành phố 5 tháng đầu năm 2016 là 84.353 tỉ đồng, đạt 43,08% so dự toán pháp lệnh năm, tăng 11,21% so với năm 2015.

Trong số này, thu nội địa (trừ dầu) là 78.506 tỉ đồng, đạt 44,20% dự toán pháp lệnh, tăng 20,16% so với cùng kỳ năm 2015; số thu từ dầu thô là 5.753 tỉ đồng, đạt 31,61% dự toán pháp lệnh, giảm 43,09% so cùng kỳ năm 2015.

Tổng thu ngân sách khối quận - huyện là 26.499 tỉ đồng, đạt 61,69% dự toán pháp lệnh năm, tăng 49,35% với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất thu được là 22.214 tỉ đồng, đạt 55,81% dự toán pháp lệnh, tăng 44,53% so với cùng kỳ năm 2015; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 13.099 tỉ đồng, đạt 55,72% dự toán pháp lệnh năm, tăng 37,9% so cùng kỳ năm 2015.

Theo UBND TP.HCM, Cục Thuế thành phố đã tập trung chỉ đạo công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Kết quả thu nợ tạm tính đến 31.5.2016 được 8.559 tỉ đồng.

Trong quý 3/2016, Cục Thuế TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế với nhiều biện pháp như: triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017.

Đồng thời, định hướng đến năm 2020 sẽ triển khai kết nối văn phòng điện tử với cổng kết nối của sở, ban ngành; mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Ngoài ra, Cục thuế TP.HCM cũng tiếp tục triển khai kết nối liên thông với Sở Tài nguyên Môi trường về hồ sơ đất; giám sát thực tế quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính khi người nộp thuế đến cơ quan thuế; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế trong việc kê khai và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế…

Phan Diệu