Cụ thể, trong một thông báo phát đi chiều nay 7.6, Bộ Tài chính cho biết ngày 18.5, Bộ Tài chính đã có công văn số 6715/BTC-TCT gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước. Ngay sau khi văn bản phát hành, một số cơ quan báo chí đã có những bài viết cho rằng việc quyết định thu tiền về ngân sách của Bộ Tài chính là “làm khó” cho ngân hàng.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, việc ban hành văn bản nói trên cho thấy Bộ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc yêu cầu các ngân hàng phải chấp hành đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Cụ thể:

Thứ nhất là vào ngày 11.11.2015, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 giao dự toán thu cân đối NSNN năm 2016 từ lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp do bộ ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và số lợi nhuận còn lại sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% là 55.000 tỉ đồng.

Thứ 2, khoản 5 điều 23 Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20.7.2012 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định: “Việc phân chia phần lợi nhuận còn lại do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự quyết định. Đối với tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, người đại diện vốn nhà nước tại ngân hàng phải lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thống nhất với Bộ Tài chính về việc phân chia lợi nhuận còn lại để biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông”.

Thứ 34, tại khoản 4 điều 48 Luật số 69/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26.11.2014 có quy định về quyền, trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước: “Yêu cầu công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp vào ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty".

Thứ 3, tại khoản 4 điều 43 Luật số 69/2014/QH13 của Quốc hội có quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: “Yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện những nhiệm vụ quy định tại điều 48 của luật này”.

Bộ Tài chính khẳng định: "Quy định của pháp luật đã rất rõ ràng như vậy, nhưng thời gian qua một số ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ đã tự quyết định hình thức phân chia lợi nhuận không đúng theo quy định của pháp luật, không thống nhất với Bộ Tài chính".

Tuyết Nhung