Theo đó, các chương trình/dự án được triển khai chủ yếu tập trung cho các nhiệm vụ thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7.3.2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 tại thành phố Đà Nẵng; triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030 cũng như nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng, công tác thông tin, truyền thông phục vụ việc quản lý, vận hành các ứng dụng CNTT của các sở, ngành, quận, huyện năm 2020 và các năm tiếp theo.

Danh mục các chương trình/dự án gồm: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Mạng đô thị (mạng MAN) thành phố Đà Nẵng; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh; Xây dựng hệ thống Wifi tại các khu vực tập trung công nhân trên địa bàn thành phố; Thí điểm ứng dụng theo dõi hành trình xe rác, xe cứu hỏa, cứu thương; thí điểm Hệ thống cấp phát tự động giấy tờ kết quả dịch vụ công ….

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông thông báo và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì chương trình/dự án chủ động triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo đúng thời hạn và đạt hiệu quả.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5680/QĐ-UBND ngày 16.12.2019 phân bổ kinh phí ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho từng cơ quan, đơn vị để thực hiện.​

Thạch Châu