Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trong đó đưa ra các nguyên tắc, quy định tiêu chí, quy trình lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lựa chọn SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Thành lập hội đồng lưa chọn SGK

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi là hội đồng) do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập 1 hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 hội đồng.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch. Cuộc họp của hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký.

Trong dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT nêu rõ: Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các nhà xuất bản không được tham gia lựa chọn SGK.

Hội đồng chọn SGK phải có đại diện phụ huynh và giáo viên bộ môn

Theo dự thảo thông tư của Bộ GD-ĐT, thành phần trong hội đồng lựa chọn SGK bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có SGK lựa chọn, người trong ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên.

Bỏ phiếu kín và lấy kết quả trên 50% mới được chọn SGK

Dự thảo thông tư quy định: tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, đề xuất với hội đồng bằng văn bản danh mục lựa chọn sách giáo khoa.

Bộ GD-ĐT quy định tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK, đề xuất với hội đồng bằng văn bản danh mục lựa chọn SGK.

Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá đề xuất danh mục lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn theo các nguyên tắc quy định và tiêu chí lựa chọn SGK do sở GD- ĐT địa phương quy định để bỏ phiếu lựa chọn SGK bằng hình thức bỏ phiếu kín; SGK được lựa chọn phải được trên 50% số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Hội đồng tổng hợp kết quả thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên tham dự.

Giáo viên trao đổi về nội dung các bộ SGK được công bố - Ảnh: Bá Hải

Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đề xuất của hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông ban hành quyết định danh mục SGK được lựa chọn sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục SGK được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 5 tháng.

Lựa chọn SGK phải công khai minh bạch

Dự thảo thông tư của Bộ GD-ĐT quy định SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Việc chọn SGK cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp phải đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Tiêu chí - trách nhiệm của địa phương khi chọn SGK

Tiêu chí lựa chọn SGK bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Giám đốc sở GD-ĐT hướng dẫn cụ thể tiêu chí để lựa chọn SGK phù hợp với địa phương. UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo sở GD-ĐT, UBND cấp huyện tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK theo quy định tại Thông tư này. Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn SGK.

Sở GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND cấp huyện chỉ đạo phòng GD-ĐT tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn SGK.

Phòng GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Tổng hợp và báo cáo sở GD-ĐT kết quả lựa chọn SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

Các cơ sở giáo dục sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và học; hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa có bản quyền theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước học sinh, cha mẹ học sinh, các cơ quan quản lý giáo dục về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông.

Dự thảo thông tư của Bộ GD-ĐT quy định, các cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 5 tháng.

Tú Viên