Nội dung Công văn 1004/UBND-DA nêu rõ, xét đề nghị của Ban quản lý Đường sắt đô thị tại Văn bản số 60/BQLĐSĐT-KHHD ngày 14.1.2019 và văn bản số 138/BQLĐSĐT-KHHDD ngày 29.1.2019 về việc tạm ứng vốn cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên, ý kiến Sở Tài chính tại công văn số 1664/STCSTC-ĐTĐT ngày 21.3.2019, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

Chấp thuận tạm ứng đợt 1 năm 2019 từ ngân sách thành phố với số tiền là 2.185,5 tỉ đồng cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên.

Giao Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước Thành phố khẩn trương thực hiện thủ tục tạm ứng theo tiến độ giải ngân thực tế cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị từ nguồn ngân sách thành phố.

Giao Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị chịu trách nhiệm về việc thanh toán cho các nhà thầu theo đúng quy định; tích cực phối hợp với các cơ quan thẩm định để khẩn trương hoàn thành công tác trình điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, Bến Thành - Tham Lương; sớm hoàn trả các khoản tạm ứng từ ngân sách thành phố trong năm 2019; tập trung giải quyết, tháo dỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân để sử dụng hết nguồn vốn đã được bố trí và tạm ứng.

A.Thư