Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp

Nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2016.

Theo đó, đối tượng điều tra là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 1.1.2016 và hiện đang tồn tại và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp.

Phạm vi điều tra bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra có địa điểm đóng trên phạm vi toàn quốc, hoạt động trong tất cả các ngành quy định trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2007) trừ các ngành: Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc; và ngành: Hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình.

Nội dung điều tra gồm:

Thứ nhất, thông tin nhận dạng đơn vị điều tra, bao gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ, điện thoại, fax, email; loại hình doanh nghiệp; ngành hoạt động SXKD.

Thứ hai, thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, bao gồm: lao động, thu nhập của người lao động.

Thứ ba, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, bao gồm: tài sản và nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư.

Thứ tư, thông tin về các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, bao gồm: tên cơ sở, ngành hoạt động SXKD, sản lượng/sản phẩm, lao động, doanh thu.

Thứ năm, sử dụng công nghệ trong sản xuất, bao gồm: tình hình sử dụng công nghệ/máy móc thiết bị sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông; cơ cấu đầu vào/đầu ra và quan hệ với nhà cung cấp/khách hàng; các kênh chuyển giao công nghệ; năng lực đổi mới và cải tiến công nghệ; tình hình cạnh tranh.

Thứ sáu, thông tin về hội nhập quốc tế, bao gồm: sự hiểu biết của doanh nghiệp về các hiệp định thương mại, tác động của các hiệp định thương mại đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các thông tin về lao động, giá trị tài sản, nguồn vốn, sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho, hao mòn/khấu hao tài sản cố định thì thu thập thông tin tại hai thời điểm 1.1.2015 và 31.12.2015.

Các thông tin thu thập theo thời kỳ (kết quả sản xuất kinh doanh, sản phẩm, chi phí, thuế, giá trị xuất, nhập khẩu,…) là số liệu chính thức của cả năm 2015.

Danh sách đơn vị điều tra được lập dựa vào danh sách doanh nghiệp và danh sách các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp từ kết quả Điều tra doanh nghiệp các năm trước và nguồn thông tin của cơ quan thuế, cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp các cấp…

Cuộc điều tra được tiến hành từ 3.2016. Dự kiến đến tháng 11.2016 sẽ phổ biến kết quả tổng hợp nhanh và đến tháng 12.2016 sẽ phổ biến kết quả đầy đủ điều tra doanh nghiệp.

Trí Lâm


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.