Nghị quyết về BT: Nếu phát hiện vi phạm phải điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng

Chính phủ ra Nghị quyết về hợp đồng BT - Ảnh: Internet
Đối với các hợp đồng BT được ký kết từ ngày 1.1.2018, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán, Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành địa phương rà soát lại nội dung của hợp đồng đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT).

Cụ thể, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT được ký kết theo quy định của pháp luật trước ngày 1.1.2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán thì tiếp tục thực hiện thanh toán theo nội dung Hợp đồng BT đã ký kết, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan đang có hiệu lực tại thời điểm ký kết hợp đồng BT.

Đối với các hợp đồng BT được ký kết từ ngày 1.1.2018, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán, yêu cầu các bộ, ngành địa phương rà soát lại nội dung của Hợp đồng đảm bảo tuân thủ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Trường hợp nội dung hợp đồng BT phù hợp với quy định của pháp luật thì tiếp tục thực hiện thanh toán theo quy định của hợp đồng BT; trường hợp nếu có nội dung chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thì phải đàm phán điều chỉnh lại nội dung hợp đồng BT cho phù hợp với các quy định pháp luật nêu trên.

Đối với các dự án BT đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký hợp đồng BT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng BT đảm bảo tuân thủ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các địa phương (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BT) và nhà đầu tư các dự án BT chịu trách nhiệm rà soát lại các hợp đồng BT đã ký kết và đang thực hiện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các sai phạm (nếu có).

Cùng với đó là việc đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm.

Trường hợp phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước thì phải điều chỉnh lại hợp đồng BT; nếu phát hiện vi phạm (vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước, xây dựng, quản lý đất đai, đấu thầu, đầu tư công, quản lý tài sản công và pháp luật liên quan khác...) thì phải điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng BT, kịp thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo Nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo đúng Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 9.9.2018 của Chính phủ.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Doanh NghiệpReply

    02-1-2019 02:51:24

    Hoan nghênh Nghị quyết 01 của Chính phủ, trong năm 2019, Chính phủ sẽ có đề án PHÂN VÙNG KINH TẾ phân Việt Nam ra thành các vùng kinh tế để đảm bảo không gian phát triển mỗi vùng đều đủ lớn thay cho loạn 63 sứ quân như hiện tại. Nghĩa là VN, thay vì chỉ tập trung phát triển 2 cụm kinh tế lớn SG HN, thì nay tất cả các vùng miền đều có cơ hội phát triển nhờ không gian đủ lớn, tương đối đủ phân chia nội vùng. Sau khi phân vùng thì, trong mỗi vùng, doanh nghiệp / nhà đầu tư sẽ tự đánh giá phân tích lợi thế khác biệt từng tỉnh trên cơ sở HIỆU QUẢ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, để ra quyết định đầu tư, thay cho việc xin - cho phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mang tính chủ quan như xưa nay mà lãng phí lớn nguồn lực đất nước. Ngay từ bây giờ, các nhà đầu tư cũng có thể đánh giá thế mạnh khác biệt mỗi địa phương trong mỗi vùng (khoảng 5-7 vùng; không nên đưa Tây Nguyên thành 1 vùng riêng) để tự dự tính kế hoạch phát triển của mình, thay cho đầu tư không đúng chỗ mà chắn chắn rủi ro trong tương lai.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.