Năm 2017, Chính phủ phải vay 342 nghìn tỉ đồng

Chính phủ vay để trả nợ gốc khoảng 144 nghìn tỉ đồng
Theo kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ năm 2017 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt thì vay trong nước 243,3 nghìn tỉ đồng và vay ODA, ưu đãi nước ngoài 98,7 nghìn tỉ đồng. Trong đó vay cho cân đối ngân sách nhà nước 316,3 nghìn tỉ đồng (vay để bù đắp bội chi là 172,3 nghìn đồng và vay để trả nợ gốc 144 nghìn tỉ đồng); vay về cho vay lại 25,7 nghìn tỉ đồng.

Bên cạnh đó, kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2017 là 260 nghìn tỉ đồng, trong đó: Trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2017 là 243 nghìn tỉ đồng; trả nợ của các dự án cho vay lại 17,2 nghìn tỉ đồng.

Phê duyệt hạn mức được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2017, bao gồm: Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tối đa 9,2 nghìn tỉ đồng; hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) được Chính phủ bảo lãnh của các dự án trọng điểm quốc gia tối đa là 8 nghìn tỉ đồng.

Ngoài ra, hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD; hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5,5 tỷ USD; hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 23,8 nghìn tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính rà soát lại sự cần thiết và hạn mức Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) 25,1 nghìn tỉ đồng, phù hợp định hướng tái cơ cấu VDB Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ thời gian tới.

Bên cạnh đó, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội bổ sung dự toán đối với các khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho hỗ trợ ngân sách nhà nước chung, khả năng triển khai và giải ngân nhanh trong năm 2017 trong trường hợp vượt dự toán được duyệt.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ dứt điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chưa phân bổ trong mức dự toán 60 nghìn tỉ đồng được Quốc hội phê duyệt; báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội trong trường hợp giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi thực tế năm 2017 cho xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách nhà nước vượt quá 60 nghìn tỉ đồng.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát việc vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả trong hạn mức được duyệt.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.