Bộ KH-CN giao trực tiếp 2 nhiệm vụ KH-CN cho Viện Năng suất Việt Nam

Ảnh: Internet
Lãnh đạo Bộ KH-CN vừa phê duyệt 2 nhiệm vụ KH-CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2020. Theo đó, 2 đề án được giao trực tiếp cho Viện Năng suất Việt Nam.

Cụ thể, đề án 1: “Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, có thời gian thực hiện 12 tháng.

Mục tiêu đề án phải làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp để nâng cao năng suất dựa trên KH-CN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề ra được giải pháp tổng thể tăng năng suất ở bình diện quốc gia. Xác định được các nội dung hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo làm nền tảng cho tăng năng suất trong giai đoạn tới. Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện,… để đạt được các mục tiêu tăng trưởng năng suất đã được Đảng và Chính phủ đề ra.

Bộ KH-CN yêu cầu sản phẩm đạt được gồm Dự thảo Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất trên nền tảng KH-CN và đổi mới sáng tạo (trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10.2020); Hệ thống các báo cáo chuyên đề theo nội dung chính cần thực hiện và Báo cáo tổng hợp;

Đề án 2: “Nghiên cứu và xây dựng đề án thành lập Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất”, có thời gian thực hiện 10 tháng với mục tiêu nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp để hình thành tổ chức hạt nhân thúc đẩy nghiên cứu về nâng cao năng suất dựa trên KH-CN và đổi mới sáng tạo, làm đầu mối kết nối các tổ chức trong mạng lưới tổ chức năng suất Châu Á (APO).

Xác định được mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, lộ trình thực hiện… để hình thành và phát triển Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất.

Theo đó, yêu cầu sản phẩm đạt được gồm Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm xuất sắc COE về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất quốc gia trình cơ quan có thẩm quyền; Hệ thống các báo cáo chuyên đề theo nội dung chính cần thực hiện; Báo cáo tổng hợp.

Hồ sơ nhiệm vụ được gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, chậm nhất vào ngày 10.4.2020.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.