Cuộc Bắc phạt thần thánh của Lý Thường Kiệt - Kỳ 8

Lý Thường Kiệt hạ thành Ung châu, xác quân Tống chất cao như núi

Ngày 1.3.1076, thành Ung Châu bị hạ sau 42 ngày cố thủ. Số người thành Ung Châu bị giết đến 58.000 người

Các kỳ trước

Kỳ 1: Từ cuộc chiến nội cung nhà Lý đến cuộc Bắc phạt phá Tống của Lý Thường Kiệt

Kỳ 2: Nhà Lý nhiều lần uy hiếp nhà Tống sau khi bị khiêu khích

Kỳ 3: Trước khi phạt Tống, Lý Thường Kiệt nam chinh đại phá Chiêm Thành

Kỳ 4: Chỉ có 7 vạn quân, Lý Thường Kiệt vẫn đánh phủ đầu 100 vạn quân Tống

Kỳ 5: Lý Thường Kiệt phạt Tống, tấn công toàn biên giới, chém tướng phá đồn

Kỳ 6: Lý Thường Kiệt vượt Thập Vạn đại sơn, bắt sống hàng ngàn tù binh Tống

Kỳ 7: Lý Thường Kiệt dùng tượng binh, máy bắn đá công phá Ung châu

Dù bị bất ngờ và tổn thất nặng nề ở vùng biên thùy phía nam bởi cuộc tấn công của Lý Thường Kiệt, nước Tống vẫn còn tiềm lực rất lớn. Vua Tống và Vương An Thạch bàn nhau dựa vào sự kiên cố của thành Ung Châu để cầm chân quân Đại Việt, rồi cho một đạo quân lớn đi đường khác đánh thẳng vào lãnh thổ Đại Việt. Vương An Thạch thay vua Tống soạn tờ thư chiêu hàng gọi là Thảo Giao Chỉ Chiếu để dùng cho việc khuất phục tinh thần quân dân Đại Việt, cũng là đối đáp lại những lời lẽ của các văn bản Phạt Tống Lộ Bố Văn mà Lý Thường Kiệt đã cho yết bảng dọc đường tiến quân. “Thảo Giao Chỉ Chiếu” có những lời lẽ thể hiện rõ tư tưởng hống hách của nước lớn, ra vẻ bề trên vừa xoa dịu dụ dỗ, vừa đe dọa vũ lực đối với quân dân Việt. Lời chiếu như sau :

“Xét lại nước An Nam đời đời hưởng vương tước, các triều trước đối đãi khoan hậu, khi nào cũng bao dung tha thứ, mãi đến ngày nay. Nay lại xâm phạm thành ấp, sát hại quân dân, đã phạm pháp kỷ thì không thể tha thứ được. Vâng mệnh trời mà chinh phạt, tức là có danh nghĩa. Vậy sai Triệu Tiết sung làm chức An Nam đạo hành dinh, Mã Bộ Quân Đô Tổng Quản Kinh Lược Chiêu Thảo Sứ, Lý Hiến sung làm chức Phó Sứ, Yên Đạt sung làm chức Mã Bộ Phó Sứ Đô Tổng Quản , thuận theo thời lệnh mà dấy binh đường thuỷ và đường bộ tiến quân. Ý trời tỏ ra giúp thuận, hiện ra những điểm chỉ vẽ rõ ràng. Người nào biết hối hận, đều giữ khí khái đối địch quân thù, những nơi nào quân vua tới sẽ không tổn hại đến thường dân và tàn sát kẻ bại trận.

Hỡi nhân dân đã lâu ngày sống trong cảnh lầm than, nếu biết khuyên dụ chủ mình nội phụ, xuất chúng qui phục, bắt giặc hiến cống, đem mình hiếu thuận, thì sẽ được thưởng tứ tước lộc, vinh hiển bội phần, những tội lỗi trước đây đều được ân xá. Càn Đức đương còn ấu trĩ, chính lệnh không do y mà ra, khi nào lai triều cũng sẽ được tiếp đãi trọng hậu như trước. Lời ta không sai, chớ có nghe lầm. Gần đây, ta nghe nhân dân bị bóc lột cực khổ, ta đã căn dặn sứ thần truyền đạt ân chiếu của ta, sự tàn bạo và thuế nặng đều được tẩy trừ. Mong rằng một nước chư hầu của ta luôn được yên vui.”

Thành Ung Châu kiên cố và có nhiều quân lương, khí giới do đây là nơi tập kết của cải của nước Tống để đánh Đại Việt. Tô Giám lại là một tướng lão luyện của Tống. Y dùng tài sản phân phát cho dân chúng trong thành, dùng lời khích lệ tinh thần khiến cho cả thành đồng lòng cố thủ. Lý Thường Kiệt vây thành ngót hơn một tháng không thể hạ nổi. Quân Đại Việt nghĩ cách đào hầm xuyên qua hào sâu và tường thành để đột nhập vào trong thành. Quân Ung Châu phát hiện được hầm, Tô Giám cho phóng hỏa đốt ngay miệng hầm khiến quân Đại Việt lại bị thương vong. Quân Đại Việt dùng hỏa công, bắn các loại đạn gây cháy từ máy bắn đá và hỏa tiễn vào trong thành gây nhiều thương vong cho dân chúng và binh lính Tống. Thành Ung Châu bị cháy nhiều nơi, không đủ nước dập lửa.

Trong thành lại bị thiếu nước uống, dân chúng phải uống nước dơ bẩn, dịch bệnh do đó mà bùng phát khiến rất nhiều dân chúng bị chết. Dù vậy tường thành vẫn không hạ được. Đạn từ máy bắn đá thời kỳ này tỏ ra không đủ sức đánh thủng tường thành Ung Châu . Cuối cùng, Lý Thường Kiệt dùng kế thổ công. Ông sai quân lấy đất xúc vào bao, làm đến hàng vạn bao đất rồi bắt tù binh người Tống liều mạng vượt qua mưa tên khiên bao đất xếp dưới chân thành để tạo thành bực thềm. Chẳng mấy chốc đã làm được một đường dốc cao tới mặt thành. Quân Đại Việt theo đó tràn vào thành như nước vỡ bờ, thế không ai địch nổi. Tô Giám vẫn liều chết lãnh đạo quân và dân chúng thành Ung Châu chống cự, khi thấy không còn hy vọng bèn quay về nhà giết hết người nhà tổng cộng 36 người, chôn xác xuống hố rồi tự thiêu chết. Tô Giám liều mình như vậy khiến dân chúng thành Ung Châu cảm kích mà không chịu đầu hàng, họ đã chiến đấu đến cùng trong tuyệt vọng. Tai ương đã ập lên tất cả họ, một cuộc thảm sát đã diễn ra.

Lý Thường Kiệt để hoàn thành cuộc chiến tiêu hao đã hạ lệnh giết tất cả người trong thành. Ngày 1.3.1076, thành Ung Châu bị hạ sau 42 ngày cố thủ. Số người thành Ung Châu bị giết đến 58.000 người. Về phía quân Đại Việt cũng có tổng thiệt hại đến hơn vạn người và một số voi chiến trong chiến cuộc Ung Châu. Trước đây, Tô Giám là người đã từng khuyên Lưu Di, Thẩm Khởi không nên khiêu khích Đại Việt vì sợ quân Đại Việt sẽ tràn sang đánh Tống trước nhưng bị gạt bỏ ngoài tai, lại còn bị khiển trách. Nay quả thật quân ta chủ động tấn công trước, căn cứ chiến lược dùng cho việc xâm lăng là thành Ung Châu phút chốc bị đập tan, hàng vạn quân dân Tống bị giết. Với việc thành Ung Châu bị hạ, ta sẽ thấy mọi toan tính chiến lược của nước Tống về sau đều bị đảo lộn. Dù cuộc tấn công này đối với quân Đại Việt mang mục đích tự vệ chính đáng, cũng phải nói rằng trong số những người nước Tống bị giết có nhiều người oan uổng. Họ cũng như quân dân Đại Việt, là nạn nhân trong tham vọng bá quyền của Tống triều.

Lý Thường Kiệt hay tin quân Tống sắp đưa quân sang đánh Đại Việt, liền chuẩn bị một kế hoạch rút quân hoàn mỹ. Ông sai lấy đá lấp sông Ung Giang, một tuyến đường thủy huyết mạch ở phía nam nước Tống. Để đánh lạc hướng quân Tống trước khi rút về nước, Lý Thường Kiệt phao tin là sắp đem quân đánh Tân Châu. Quan giữ thành Tân Châu là Cổ Cắn Lặc nghe tin bỏ cả ấn tín mà chạy trốn. Quân Đại Việt chủ động rút lui về nước lo chuẩn bị về phòng thủ một cách nhanh gọn. Một số thám tử Đại Việt được phái cải trang thành nhà sư, nạn dân, lái buôn người Tống, đi khắp nơi do thám. Quân Đại Việt đốt trại, thiêu hủy lương thực, phá thành, phá các đồn lũy, mang theo nhiều của cải và tù binh rút về nước. Không một đội quân Tống nào dám đuổi đánh do trúng kế của Lý Thường Kiệt, lo quân ta tiếp tục đánh Tân Châu nên các đội quân chính quy vẫn ở thế thủ. Những của cải không đem theo hết được đều bị quân Đại Việt thiêu hủy. Những tù binh không đem theo được cũng bị giết. Đó cốt là để tàn phá bàn đạp mà nước Tống định dùng cho cuộc xâm lược Đại Việt. Cả một vùng rộng lớn thuộc lộ Quảng Tây tiêu điều. Tổng cộng trong toàn bộ chiến dịch đánh Tống, quân Đại Việt đã giết hơn 10 vạn quân dân Tống.

Khoảng cuối tháng 3.1076 Lý Thường Kiệt đã an toàn rút hết quân về nước. Đội quân thiện chiến đã theo ông bắc phạt không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hay mừng chiến thắng. Bởi mọi người hiểu rằng cuộc chiến sắp tới sẽ còn rất cam go. Triều đình nhà Lý bắt tay ngay vào việc điều động quân dân Đại Việt chuẩn bị bước vào giai đoạn chiến đấu mới mang ý nghĩa quyết định vận mệnh dân tộc – đón đánh đội quân viễn chinh Tống trên lãnh thổ Đại Việt.

Các kỳ tiếp theo

Kỳ 9: Bị Lý Thường Kiệt phá Ung châu, triều Tống mang vũ khí tối tân nhất đối phó Đại Việt

Kỳ 10: Lý Thường Kiệt dùng lính thủy đánh bộ chống quân Tống

Kỳ 11: Lý Thường Kiệt dùng gián điệp, vua Tống hoang mang

Kỳ 12: Tượng binh Đại Việt đối đầu với chiến thuật 'biển người' của nhà Tống

Kỳ 13: Lý Thường Kiệt và cuộc đại khai sát giới quân Tống trước cửa Bạch Đằng

Kỳ 14: Lý Thường Kiệt bày hiểm trận, nhà Tống quyết nướng quân

Kỳ 15: Sử Tống kể chuyện quân Tống bị làm thịt khi sang xâm phạm Đại Việt

Kỳ 16: Lý Thường Kiệt siết vòng vây, hàng vạn quân Tống chôn chân chờ chết

Kỳ 17: Việt - Tống nghị hòa, lân bang kinh hãi

Kỳ 18: Thua trận, nhà Tống còn đòi bắt Lý Thường Kiệt như tội phạm chiến tranh​

Quốc Huy


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận6

 • Nguyễn Thị HảiReply

  11-12-2016 08:16:14

  Tòa soạn xem lại phần 7, em không vào xem được, click vào toàn ra phần 8 thôi ạ. Em cảm ơn :)

 • Nguyễn ThờiReply

  06-9-2016 01:29:55

  ( Tác giả xin trích phần một Tướng lĩnh nước Đại Việt có Lý Thường Kiệt ( 1020-1105) một vị Tướng xuất chúng.Xin trích đoạn sử Việt từ năm Nhâm Tý (1072) Vua Lý Thánh Tông mất, khi ấy Lý Thường Kiệt phụ chính triều nghi và lo việc nước..) .............................................................. Năm Nhâm Tý lệ đẫm dòng Thánh Tông ngã bệnh mạng vong về trời Thọ năm mươi tuổi một đời Nhà Vua để lại cơ ngơi vững vàng Mười bảy năm gánh giang san Tạo nhiều công đức, danh vang nước nhà Bây giờ dân chúng thiết tha Tiễn đưa Vua quý, lệ sa nhớ hoài Triều đình có người trông coi ? Tôn Lý Càn Đức nối ngai trị vì Nhà Vua bảy tuổi biết chi Công thần hiệp sức, Thái phi giúp người Năm sau ngày tốt tháng mười Ỷ Lan Thái Hậu chúng thần tôn vinh Quan quân tướng sĩ triều đình Một lòng một dạ hết mình giúp nhau Lý Thường Kiệt cũng trước sau Tướng tài phụ chính đượm màu tôi trung Đời Vua Càn Đức anh hùng Lo nền tự chủ, mở vùng biên cương Có Lý Thường Kiệt kiên cường Khiến Chiêm Thành cũng hết đường dấy binh Ba Châu củng cố đất mình Địa Lý-Bồ Chính-Ma Linh thu hồi Nhiều phe nổi loạn sục sôi Nhờ Ông dẹp loạn tô bồi nước non Bắc phương nước Tống kinh hồn Đại quân Thường Kiệt đánh dồn Quảng Tây Ung Châu thây giặc chất đầy Ba mươi vạn mã phơi thây chiến trường Quân nhà Tống chẳng chịu nhường Cử Vương An Thạch trên đường tiến công Quách Quỳ Nguyên Soái hợp đồng Tăng quân cố ý vượt qua Sông Cầu Quân ta củng cố dài lâu Quân Tống không dám bắt cầu qua sông Mặt sau Tù Trưởng thọc hông Làm cho quân Tống lướt xông tứ bề Các cánh Tù Trưởng chỉnh tề Như Thân Cảnh Phúc, nhất tề Thủ An.. Hoàng Kim Mãn đánh nhịp nhàng Với bing Lưu Ký đánh đàng sau lưng Quân ta Đại Việt lẫy lừng Chận ngay đường thủy ở vùng Đông Kênh Lý Kế Nguyên đánh vang rền Làm cho quân Tống chạy quên đường về Dương Tùng Tiên ! Chỉ trời thề.. Cho còn sống sót ! Xin thề không qua ? Kéo theo bại tướng Mân Hòa Thề không giao chiến với nhà Giao Châu Thời cơ đến đánh phủ đầu Tướng Lý Thường Kiệt vác mâu dẫn đường Sông Như Nguyệt lúc cạn cường Vượt sông rượt Tống, hết đường thối lui Quân ta tiến chém không lùi Đánh cho giặc Tống hết mùi xâm lăng Quân ta càng đánh càng hăng Lùng sâu đất giặc, chưa giằng cơn say Lý Thường Kiệt thu quân ngay Kéo cờ đại thắng tung bay rần trời Về nước ban lịnh nghĩ ngơi Ăn mừng chiến thắng khắp nơi an bình Nhà Vua mở tiệc thưởng binh Bá quan văn võ, đượm tình nước non Năm Mậu Ngọ cảnh vàng son Vua đắp kênh lớn gần con Sông Cầu Thăng Long nằm vùng đất sâu Nên lo Sông Cái dễ hầu lũ lên Đến năm Giáp tý hoan nghênh Nhà Tống trả đất sát miền Quảng Nguyên Và trả sáu huyện đáp đền Cùng ba hang động êm đềm danh lam Mậu Thìn năm ấy cho làm Là xây chùa tháp Lãm Sơn quê mình Ai về thăm xứ Bắc Ninh Mới thấy Vua đã nặng tình với dân Vào năm Ất Dậu bâng khuâng Nước ta mất một Tướng thần dũng mưu Lý Thường Kiệt đã truyền lưu Tám lăm nên đã về hưu tuổi già Thế khi Lý Giác can qua Ông vẫn xuất chiến Chế Mân thua dài Tiếc cho một đấng anh tài Đại Việt nhắc mãi danh oai tướng nhà Bài thơ bất hủ ngọc ngà Ngợi ca "Nam Quốc Sơn Hà" của Ông Uy danh vang khắp cộng đồng Vua Lý Càn Đức quý Ông như vàng./. ............ .............( Trích đoạn trong tác phẩm VIỆT NAM LỊCH SỬ DIỄN CA của tác giả Nguyễn Thời Điệp) Góp chút ít về sử Việt Nam.Mong thông cảm./.

 • Phạm đắc Lộc Reply

  12-8-2016 09:51:16

  Tại sao ta không đưa những tư liệu này vào sách giáo khoa môn lịch sử ở từng cấp để cho các con cháu biết." Dân ta phải biết sử ta, nếu mà không biết thì tra google "

 • Ngọc Chung Reply

  08-8-2016 10:39:03

  Cần nhiều bài viết và nên có các giải thưởng cho đọc giả nhằm tuyên bố truyền cho con dân đại Việt.

 • Gia HưngReply

  17-5-2016 03:12:32

  Đọc mà thấy lòng tự hào trỗi dậy....Cha ông ta ngày xưa thật kiên cường và anh dũng. Tiếc rằng sử sách và các phương tiện truyền thông chưa mô tả hết sự hào hùng của những chiến công xưa...Giới trẻ ngày nay còn thuộc lịch sử và các vị anh hùng Trung Quốc hơn cả của Đại Việt

 • Hưng ViệtReply

  22-4-2016 09:20:01

  Khi nào thì có bài viết về Quang Trung nhỉ?

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.